Hội thảo quan trắc môi trường

 

Thông báo Hội thảo Quan trắc môi trường lần 6 (năm 2015)

  • 18/05/2015 09:01 SA
  • Cập nhật bởi : toandk

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, năm 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 6 với chủ đề “Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới”. Ngày 21 tháng 4 năm 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường đã có Văn bản số 226/QTMT về việc thông báo lần 1 tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015. Nay, Trung tâm Quan trắc môi trường trân trọng gửi thông báo lần 2 về việc tổ chức Hội thảo với các nội dung sau:

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 11 - 12 tháng 6 năm 2015;

Địa điểm: thành phố Cần Thơ;

Chương trình: được gửi kèm theo Thông báo này.

Thông tin liên hệ với Phòng Hệ thống Quan trắc môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường: 

ĐT: 04. 35771816 (số lẻ 13); 

DĐ: 0912087070;  

Email: quantrac_mt@vea.gov.vn

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo để Quý cơ quan được biết và tham dự Hội thảo.

Thông báo xem tại đây. Phòng Hệ thống quan trắc môi trường. Trung tâm Quan trắc môi trường