Hội thảo quan trắc môi trường

 

Tài liệu hội thảo lần thứ 6 tại Cần Thơ

  • 01/06/2015 11:31 SA
  • Cập nhật bởi : host

Tài liệu hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 6

“Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới”

Báo cáo đề dẫn “Tổng quan hoạt động quan trắc môi trường năm qua”

Chuyên đề 1: Mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống QTMT

Báo cáo đề dẫn “Hiện trạng mô hình tổ chức của các Đơn vị quan trắc môi trường cấp tỉnh”

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Tp. Cần Thơ

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang

Bài tham luận của Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc, Dịch vụ kỹ thuật môi trường tỉnh Long An

Chuyên đề 2: Tình hình thực hiện Nghị định số 127/2014/NĐ-CP

Báo cáo đề dẫn “Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ”

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Hải Dương (VIMCERTS 017)

Bài tham luận của Viện Sức khỏe nghề nghiệp, Bộ Y tế (VIMCERTS 058)

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Đắk Lắk (VIMCERTS 046)

Bài tham luận của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích môi trường (VIMCERTS 006)

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Ninh Thuận (VIMCERTS 067)

Bài tham luận Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, Sở KH&CN tỉnh Bình Định (VIMCERTS 015)

Bài trình bầy tham luận Trung tâm dầu khí.

Chuyên đề 3: Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo đề dẫn “Giới thiệu một số nội dung cơ bản về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập" 

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc môi trường Tp. Hải Phòng

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Đồng Nai

Bài tham luận của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Nghệ An