Hội thảo quan trắc môi trường

 

Thông báo về Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 5 tại Hải Phòng

  • 10/06/2014 16:40 CH
  • Cập nhật bởi : host

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến và phương pháp quan trắc hiện đại trong hoạt động quan trắc môi trường, trong năm 2014, Tổng cục Môi trường sẽ tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 5 với chủ đề “Công nghệ, phương pháp mới trong quan trắc môi trường”.

Mục tiêu: chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về công tác quan trắc môi trường, giới thiệu xu hướng công nghệ và ứng dụng phương pháp mới trong quan trắc môi trường. Ngoài ra, một số hoạt động giới thiệu công nghệ, thiết bị mới trong quan trắc môi trường cũng sẽ được tổ chức.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Lãnh đạo và đại diện các Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc môi trường các tỉnh/thành phố, các đơn vị quan trắc môi trường trong Mạng lưới Quan trắc môi trường quốc gia.

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 19 - 20 tháng 6 năm 2014.

Địa điểm: khách sạn Pearl River, Km 8, Phạm Văn Đồng, Q. Dương Kinh, Tp. Hải Phòng.

Chương trình Hội thảo

Giấy mời

Đăng ký hội thảo

Phiếu trao đổi những vấn đề quan tâm tại Hội thảo