Hội thảo quan trắc môi trường

Hội thảo năm 2017

Thông báo Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017 by toandk
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8.

Hội thảo năm 2016

Hội thảo năm 2015

Hội thảo năm 2014

Hội thảo năm 2013

Hội thảo năm 2012

Hội thảo năm 2011

Hội thảo năm 2010